Jämställdhetsarbete

13-10-21

Start


 


 

 

Genusarbete, jämställdhetspedagogik

För att kunna börja ett förändringsarbete i genusfrågor måste vi börja med att förändra oss själva och hur vi bemöter pojkar och flickor. Nedan följer ett urval tips och idéer som man kan göra med personalgruppen och barnen.
Ett bra tips vi fick på vår förskola är att lista upp alla förväntningar och färdigheter vi förväntar oss att pojkar/män har respektive flickor/kvinnor.

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
hjälpa andra,

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman
och livsfrågor i vardagen,

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund
och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning eller funktionsnedsättning, och

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Förväntningar och färdigheter som vi förväntar oss att flickor/kvinnor _____________har____________

Omhändertagande
Hänsynsfulla
Pyssliga
mm
mm

Förväntningar och färdigheter som vi förväntar oss att pojkar/män
____________har_____________

Omsorgskrävande
Tar för sig
Konstruerande
mm
mm

 •   Fyll listan med så mycket som ni kommer på. Byt sedan ut listornas rubriker och utvärdera
    resultatet. Försök sedan att tillämpa ett arbetssätt så att det stödjer både flickors och
    pojkars behov.
 •   Börja med att förändra er själva i arbetslaget, använd konstruktiv kritik - som leder till
    förändring och observationer av er själva.
 •   Inred förskolan på ett medvetet sätt, så att flickor och pojkar har utbyte av varandra.

 •   Byt ut han mot hon i kända ramsor och sagor.

 •   Bjud in föräldrar/vänner som har ett otraditionellt kvinnligt/manligt yrke.

                 Några tips för kompensatorisk arbete, dvs att stärka både pojkar
                                       och flickor men på olika sätt.

 •   Vuxenstyrda lekar för killarna, gärna sådana där det krävs kommunikation.
 •   Våga göra utmanande lekar med flickorna.
 •   Samarbetsövningar för pojkarna.
 •   Experimentera med flickorna.
 •   Turtagande lekar för pojkarna.
 •   Öva gränssättning med flickorna.
 •   Lekar med positiv kroppskontakt för pojkarna.
 •   Lekar/aktiviteter som kräver lite styrka och mod för flickorna.
   

Man ska inte ta bort något från någon - man ska tillföra något till bägge!

Det finns många roliga lekar i Elfte steget av Pamela Sablyar som handlar hur man kan arbeta med genus/jämställdhetsfrågor.
Dramalekar finns i boken
På genusäventyr av Helén och Granholm.

Det finns en mängd böcker om genuspadagogik/ jämställdhetsarbete att läsa om man vill
förändra sig själv och därmed sitt arbetssätt.

 

Start | Bullerdämpande åtgärder | Våga vara dig själv | Vad gör de om dagarna? | Samlingen | Språklekar | Rut | Mungymnastik | Jämställdhetsarbete | Barnintervjuer | Mina stubbar

Webbplatsen uppdaterades 13-10-21