Språklekar

13-10-22

Start
 

 

 

Att språklekar är ett viktigt medel för att utveckla barns språk är något vi tar fasta på på den förskolan jag arbetar; själv använder jag mycket bilder för att tydliggöra orden eftersom vi har en del barn med annat modersmål än svenska. När jag berättar sagor använder jag flanobilder eller mina sagopåsar där allting syns framför barnen när de sitter i en halvcirkel. På det viset slipper jag alla rop om att "jag ser inte". Det blir en lugnare sagostund.
Det finns många sätt att träna språket men enligt Veli Tuomela fil. dr. (
här finns en tidningsartikel) som föreläser om just språkutveckling, är det viktigaste att sätta ord på det man gör till vardags; att benämna saker med dess rätta namn - inte säga vill du ha den (bananen) eller den (apelsinen); att klä sina upplevelser i ord; att variera språket och att vara snäppet bättre än barnet - våga utmana barnets nivå!
Själv har jag haft nöjet av att höra honom föreläsa i Uppsala. Och alla som var närvarande fick sig en tankeställare.

Förskolan skall sträva efter att varje barn

 •  utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar,

 • utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och
  för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner,

 •  som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin
  förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.


Idè Birgitta Cabo Galindo

 • Med rim och ramsor
   
 • ökas ordförrådet
 • övas uttal
 • tränas rytmkänslan Ex, Pelle plutt
 • tränas samarbete
  Bland ramsorna finns flera exempel som kan användas till klappramsor
 • tränas olika ljud; lika -olika
     Ex. rim om svanar
 • kan man öva kort och lång vokal
     Bland ramsorna finns flera exempel
 • tränas finmotoriken
     Bland fingerramsorna finns det många exempel
 • förberedes  man för framtida läs- och skrivinlärning
 • får man kännedom om att en del ord inte betyder något

  Med högläsning
   
 • stimulerar man fantasin
 • utökas ordförrådet
 • övas föreställningsförmågan upp
 • ges närhet och trygghet
 • ges samtalsämnen
 • ges nya kunskaper
 • kan man få hjälp att bearbeta problem och upplevelser
 • får man del av vårt kulturarv

  Med sång, sånglekar och rörelsesånger
   
 • tränas grovmotoriken
     Ex. Jag kan krypa
 • tränas koordinationsförmågan
     Ex. Huvud, axlar knän och tår
 • tränas kopplingen mellan kropp och tanke
     Ex. En kulen natt eller Nyss så träffa jag en krokodil
 • stärks kamratkänslan
     Ex. Tingelinge tåget går
 • övas hänsyn
     Ex. Svarta ormens dans
 • övas balansen
     Ex. En elefant balanserade
 • tränas takt och rytm
     Ex. Dansa lilla nallebjörn
 • och symmetriska lekar stimuleras utvecklingen mellan de olika hjärnhalvorna
     Ex. Jag klappar mig på magen och Vardagsgruppens "Tumme möter tumme, pek möter pek"
 • övas språkljud och språkmedvetenhet
     Ex. Sjung Bä, bä vita lamm med andra vokaler - Bi, bi viti limm eller Ba, Ba vata lamm, osv
 • tränas ordförståelse
     Ex. Kinamännen
 • tränas kroppsuppfattningen
     Ex. kropps-sång


  Jag tog efter en ide som jag såg på Ingelas Lekstuga. Jag har skrivit ut alla barns namn, klippt ut bokstäverna en och en och sedan laminerat dem. Vi har 27 barn i gruppen så det blev en hel del bokstäver, men det var inga problem för dem att hitta par.

  Med bokstavslekar kan man träna att
   
 • leta efter "sina" bokstäver
 • ljuda bokstaven
 • ljuda ord
 • benämna den med sitt namn
 • leta lika bokstäver
 • "skriva" ord
 • spela memory
 • mm

      Behöver barnen/barnet extra träning för talorganen - titta på sidan Mungymnastik.

Start | Bullerdämpande åtgärder | Våga vara dig själv | Vad gör de om dagarna? | Samlingen | Språklekar | Rut | Mungymnastik | Jämställdhetsarbete | Barnintervjuer | Mina stubbar

Webbplatsen uppdaterades 13-10-22