Vad gör de om dagarna?

13-10-22

Start
 

 

Många föräldrar undrar nog vad vi sysslar med hela dagarna, ja, förutom att ta hand om deras barn. Vårt arbetslag gjorde en sammanställning av de olika delarna en dag på förskolan innehåller, lite för att tydliggöra målen för våra föräldrar. Och för att visa att det finns ett syfte bakom vanliga rutinsituationer.
Så här blev den; en del är saxat ur förskolans reviderade läroplan Lpfö98 (pdf), som du kan ladda hem från Skolverket
här, obs kräver Acrobat reader.

Aktivitet: Fri lek

Syfte:
Bearbeta händelser och  upplevelser.
Träna socialt samspel.
Konfliktlösning.
Språkutveckling.
Lära sig av varandra.
Fantasi och skapande.
Träna att fatta egna beslut.

Mål:
Förstå sociala samspel.
Förmåga att känna och visa empati; bli goda kamrater.

Aktivitet: Samling

Syfte:
Berätta, tala inför andra.
Lyssna.
Visa hänsyn.
Reflektera.
Träna koncentration och språkutveckling genom sånger, lekar, sagor, ramsor m.m.
(Information)

Mål:
Att våga synas och höras.
Ta plats, men även visa varandra hänsyn.

Klara av att ta muntliga instruktioner.

Aktivitet: Lunch/Mellanmål.

Syfte:
Prata om och smaka på olika sorters mat.
Öva enkel matematik, storlek, antal, mängd.
Öva turtagande.
Motorik, öva att ta mat och bedöma hur mycket man vill ha.
Äta med bestick.
Samtala och lyssna på varandra.
Delaktighet.

Mål:
Att barnen ska få energi att orka med verksamheten.
Att barnen ska klara av att äta utan för mycket spill.
Att de ska klara av att själva ta och bedöma hur mycket de orkar.
Att barnen skall få en uppfattning om antal, mängd och storlek.
Att barnen skall uppleva måltiden som en trevlig och avspänd stund.

 

Aktivitet: Gruppverksamhet

Syfte:
Att välja tema utifrån barnens intressen och utvecklingsnivåer.
Främja lusten att lära, utforska och finna kunskap.
Stimulera barnens naturliga nyfikenhet.
Ta vara på barnens skapandeförmåga.
Genom att ha barnen i mindre grupper får vi möjlighet att se och ta tillvara varje barns individuella kunskap och förmåga.
Stimulera barnens språkutveckling.

Mål:
Att se varje barn.
Att barnen utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
Att barnen blir medvetna om vilken kunskap de besitter och hur och var man kan skaffa sig kunskap.
Öka barnens begreppsvärld och ordkunskap.
Att barnen ska utveckla förståelse för samband i naturens och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.
Att barnen skall känna delaktighet i sin egen kultur och respekt för andra kulturer.

Aktivitet: På och avklädning.

Syfte:
Att öva grov och finmotorik.
Att öva att ta ansvar för sig själv och sina kläder.
Visa hänsyn, hjälpa varandra.

Mål:
Att klara av att klä på och av sig själva.
Klara att dra upp blixtlås och knäppa knappar.
Känna igen och ta ansvar för sina egna kläder.

 

Aktivitet: Läsvila

Syfte:
Språkutveckling, ökat ordförråd.
Förståelse av sammanhang.
Fantasi och förmedlande av kulturarv.
Avslappning

Mål:
Ge barnen tillgång till den skatt som finns i sagor och berättelser.
Stort ordförråd
Ökad inlevelseförmåga

Aktivitet: Utevistelse
 

Syfte:
Uppskatta vårt lands skiftande årstider.
Öva grovmotorik, socialt samspel och främja fantasin.
Att få möjlighet att röra sig över stora ytor.
 

Mål:
Att barnen skall uppskatta att vara ute i alla väder.
Att de ska få ökad självkännedom. god motorik och få sitt rörelsebehov tillgodosett.
Klara av att samspela med kamrater och kunna lösa konflikter.

Med andra ord:
det händer en hel del även om barnen inte har sina lådor fulla med teckningar och gipsfigurer!

Start | Bullerdämpande åtgärder | Våga vara dig själv | Vad gör de om dagarna? | Samlingen | Språklekar | Rut | Mungymnastik | Jämställdhetsarbete | Barnintervjuer | Mina stubbar

Webbplatsen uppdaterades 13-10-22